Home / Hiệp Thông (page 20)

Hiệp Thông

HĐĐM: Chuyến đi nghĩa tình

Noi gương Thánh Tổ Phụ khi xưa đã bán bộ sách chú giải ngài đã cố công ghi chép, đó chính là gia tài ngài rất trân quý để giúp dân chúng trong thành đang bị nạn đói kém hành hạ, các đoàn viên Đa Minh chấp nhận tiêu hao thời giờ, sức lực, tiền bạc cho người người nhà nhà ấm no hạnh phúc,

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 14 thường niên B (2015)

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Read More »