Home / Giáo Dục - Gia Đình

Giáo Dục – Gia Đình

Luân lý chuyên biệt 15: Đức cậy hay đức hy vọng

Hy vọng là điều kiện sống còn của con người. Không có hy vọng con người sẽ chết.

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Nguồn gốc cuối cùng của mọi hình thức vô thần hay vô tín là sự kiêu ngạo

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo (tt)

Nguồn gốc cuối cùng của mọi hình thức vô thần hay vô tín là sự kiêu ngạo

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 13: Những chủ thuyết chống lại đức tin Công Giáo

Thật kỳ lạ con người có thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi thế giới một cách dễ dàng, rồi sau đó lại tự hỏi tại sao thế giới biến thành hỏa ngục

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 12: Hội nhập văn hóa (Inculturation)

Hội nhập văn hóa là một từ ngữ mới được hình thành trong Giáo hội công giáo.

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 11: Bổn phận cổ võ sự hiệp nhất của Giáo hội

Giáo hội do Đức Kitô thiết lập là một GH duy nhất. Nhưng sự hiệp nhất này đã bị thương tổn qua thời gian.

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 10: Bổn phận vâng phục huấn quyền của Giáo hội

Người tín hữu phải công nhận và tuân giữ các giáo huấn của Giáo hội khi Giáo hội công bố và giải thích các chân lý mạc khải cách chính thức 

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 09: Bổn phận phải loan báo Tin Mừng

“Mọi kitô hữu có bổn phận rao giảng đức tin tùy theo khả năng của mình”  (LG 17; AG 23; Mt. 28, 19; Mc 16, 15).

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 08: Bổn phận không được chối bỏ đức tin

Không bao giờ được phép chối bỏ đức tin, dù trực tiếp hay gián tiếp. Người trực tiếp chối bỏ đức tin là người tuyên bố rằng mình không phải là kitô hữu.

 

Read More »

Luân lý chuyên biệt 07: Những bổn phận liên quan đến đức tin

Người kitô hữu phải biết những điều cần thiết để sống đời sống kitô hữu tốt đẹp, phù hợp với tuổi tác và địa vị của mình.

 

Read More »