Home / English Mass / 23rd Sunday in Ordinary Time B (Eng-Vie)

23rd Sunday in Ordinary Time B (Eng-Vie)

 

 

23rd Sunday in Ordinary Time B

Isaiah 35:4-7 ; James 2:1-5

Chúa Nhật 23 Thường Niên

Isaia 35:4-7 ; Giacôbê 2:1-5

Gospel Mark 7:31-37

31 Then he returned from the region of Tyre, and went through Sidon to the Sea of Galilee, through the region of the Decap’olis.

32 And they brought to him a man who was deaf and had an impediment in his speech; and they besought him to lay his hand upon him.

33 And taking him aside from the multitude privately, he put his fingers into his ears, and he spat and touched his tongue;

34 and looking up to heaven, he sighed, and said to him, “Eph’phatha,” that is, “Be opened.”

35 And his ears were opened, his tongue was released, and he spoke plainly.

36 And he charged them to tell no one; but the more he charged them, the more zealously they proclaimed it.

37 And they were astonished beyond measure, saying, “He has done all things well; he even makes the deaf hear and the dumb speak.”

Phúc Âm Máccô 7:31-37

31 Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh.

32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu, và xin Người đặt tay trên anh.

 

33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.

34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Epphatha”, nghĩa là: hãy mở ra !

35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.

36 Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó ới ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.

37 Họ hết sự kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

Interesting Details

 • Tyre & Sidon were in the gentile area. Mark showed that Jesus was preaching to and healing the gentiles.
 • In Isaiah 35:5, “the ears of the deaf be cleared” is a sign that God liberates Israel. This miracle points to that passage and reveals that Jesus is the Messiah.
 • Spitting is a common gesture against evil, used by both common folk and healers.
 • “Ephphatha” is the original Aramaic word. People believed that the power is in the precise word of the healer, so Mark was careful in preserving the original word.
 • One reason why Jesus ordered people not to tell about the miracle is that people did not really understand Jesus, because people have not seen his passion, death, and resurrection.
 • Another reason to keep quiet was that His fame would surpass his humble birth and would create trouble for His ministry, as it happened eventually. It also troubled His family. Yet Jesus’ nature is the savior so that it is recognized by all and cannot be hidden.

Chi Tiết Hay

 • Tyro và Sidon là hai thành phố thuộc vùng dân ngoại. Máccô cho thấy Đức Giêsu giảng dạy và chữa bệnh cho dân ngoại.
 • “Tai ngưới điếc sẽ mở ra” (Isaia 35:5) là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa giải thoát Israel. Phép lạ hôm nay ứng nghiệm lời tiên tri đó và tỏ lộ ra Đức Giêsu là Đấng Kitô.
 • Nhổ nước miếng là một hành vi chống lại thần dữ, thường được cả dân chúng lẫn những người chữa bênh cho kẻ khác dùng.
 • “Ephata” là tiếng Aramaic. Người ta tin rằng sức mạnh là ở chính trong lời nói của người chữa bệnh, vì thế Máccô đã cẩn thận dùng chữ Aramic chính gốc.
 • Một lý do chính tại sao Đức Giêsu ra lệnh cho người ta đừng nói gì về phép lạ là vì người ta thực sự không hiểu Ngài, vì người ta chưa được chứng kiến cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Ngài.
 • Thời đó, một người con nhà bình dân như Đức Giêsu mà làm những việc nổi tiếng thì sẽ bị làm khó dễ, công việc làm bị cản trở, và gia đình cũng bị chê cười. Đó là một lý do nữa mà Đức Kitô muốn các môn đệ giữ yên lặng. Tuy nhiên bản tính đặc biệt của đấng cứu thế đều được mọi người nhận ra, và đưa Ngài tới cuộc khổ nạn.

One Main Point

Jesus is the Savior who heals and liberates His people.

Một Điểm Chính

Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế đã chữa lành và giải thoát dân Ngài.

Reflections

1.How has Jesus touched me, healed me, and liberated me?

2.Do people see in me a reflection of Jesus’ love and freedom, or something else?

 

Suy Niệm

1.Đức Giêsu đã chạm vào tôi, đã chữa tôi, và giải thoát tôi như thế nào?

2.Qua tôi, người khác có nhìn thấy tình thương và sự tự do của Đức Giêsu hay là thấy điều gì khác, hay là cả hai?