Daily Archives: 06/05/2019

Ngày 07.5.2019: Bánh trường sinh

Read More »

Chương trình phụng vụ tháng 05.2019

Để giúp cộng đoàn tham dự tích cực các nghi thức phụng vụ và sinh hoạt trong giáo xứ, Ban Truyền thông gửi tới cộng đoàn lịch phụng vụ tháng 05 năm 2019

Read More »