Daily Archives: 05/01/2019

Chúng tôi không lạc lối về…

Ngài sẽ tỏ mình ra cho chúng ta. Chúng ta sẽ lại thấy Chúa, chúng ta sẽ có Chúa ở cùng, và rồi chúng ta có thể tự tin mà nói rằng: “Chúng tôi không lạc lối về Thiên Quốc.”

Read More »

Ngày 06.01.2019: Thiên Chúa tỏ bày lòng thương xót

Read More »