Home / 2018

Yearly Archives: 2018

Nghe giảng Chúa nhật 21 năm B (2009 – 2018)

Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."

Read More »

Ngày 23.08.2018: Y phục của tình yêu thương

Read More »

Clip: 5 không trách, 7 không mắng

Read More »

Thánh Mẫu học 22: Đức Maria vô nhiễm nguyên tội dưới khóe nhìn Thần học

Read More »

Thư ĐTC gửi Dân Chúa về những vụ lạm dụng tính dục

ĐTC tái bày tỏ chính sách ”tuyệt đối không dung thứ” những tội ác lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, liên đới với các nạn nhân và mời gọi toàn thể Cộng đồng Dân Chúa tích cực bài trừ thứ văn hóa lạm dụng này.

Read More »

Ngày 22.08.2018: Khiêm nhu như Mẹ

Read More »

Ngày 21.8.2018: Chọn Chúa

Read More »

Thánh lễ lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo 8.2018

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, giúp anh chị can đảm sống và làm chứng cho đức tin đã được lãnh nhận hôm nay

Read More »

Ngày 20.8.2018: Chọn Chúa làm gia nghiệp đời ta

Read More »

Ai ăn… Tôi sẽ cho

Chính vì thế, hôm nay, vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-su: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”,

Read More »