Daily Archives: 18/11/2018

Ngày 19.11.2018: Xin mở mắt linh hồn

Read More »

Bổn mạng HĐMV và ca đoàn Alberto 2018

Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông đã tổ chức Thánh lễ Tạ ơn mừng bổn mạng Hội Đồng Mục Vụ (HĐMV) và bổn mạng ca đoàn Alberto do Cha Bề trên chánh xứ Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam OP chủ tế,

Read More »