Daily Archives: 19/10/2018

Ngày 20.10.2018: Tuyên xưng đức tin

Read More »

TLO: Chúa nhật 29 thường niên năm B

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 29 thường niên B (2015 – 2018)

Nhưng giữa anh em thì không được như vậy : ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em ; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Read More »

Thánh Mẫu học 30: Phụng vụ và những ngày tháng dành riêng kính Đức Mẹ

Read More »