Daily Archives: 13/10/2018

Ngày 14.10.2018: Từ bỏ để theo Chúa

Read More »

Hãy giảm bớt nhu cầu của mình

... chỉ cần làm một công việc rất dễ dàng: đó là “giảm bớt”…  giảm bớt những nhu cầu của mình, là có thể thực thi được lệnh truyền của Đức Giê-su.

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ và nghi thức tôn vinh Mẹ Fatima 13.10.2018

Read More »

Videos: Giảng lễ Đức Mẹ Fatima 2012 – 2018

Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.”

Read More »

TLO: Chúa nhật 28 thường niên năm B

Read More »