Daily Archives: 06/10/2018

Ngày 07.10.2018: Chương trình của Thiên Chúa

Read More »

Xin Mẹ cầu cho chúng con

Cùng chuỗi Mân Côi, chúng ta sẽ được Đức Maria cầu bầu, khi chúng ta cất tiếng khẩn cầu với Mẹ, rằng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử…”

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 27 thường niên B (2015 – 2018)

Thầy bảo thật anh em: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào." Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Read More »