Daily Archives: 16/09/2018

Ngày 17.09.2018: Tin tưởng và khiêm nhường

Read More »

Video: Giảng lễ Chúa nhật 24 năm B (2015 – 2018)

Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ;

Read More »

Thánh Gioan Mai-san (Juan Masias)

Đọc chuyện Thánh Gioan Masias, các bạn tìm được một mẫu gương tuyệt vời  trên con đường tìm Chúa và thực thi ý Chúa. Con người ấy say mê tìm kiếm Chúa, cho dù gặp bao thử thách, đau thương.

Read More »

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Cha Tân Chánh Xứ

Nguyện xin Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Sầu Bi, tuôn đổ muôn ơn lành trên Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông để đoàn con luoon dõi bước theo Mẹ mà trung thành với Chúa trọn đời.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 24 thường niên B (2015 – 2018)

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở.

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật 24 năm B (2009 – 2018)

Người hỏi các môn đệ : "Người ta nói Thầy là ai ?" Các ông đáp : "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông : "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ông Phê-rô trả lời : "Thầy là Đấng Ki-tô."

Read More »