Daily Archives: 15/09/2018

Ngày 16.09.2018: Diễn tả đức tin qua cuộc sống

Read More »

TLO: Chúa nhật 24 thường niên năm B

Read More »

Anh em bảo Thầy là ai?

Có thể kết luận rằng, thực hiện những điều nêu trên, đó là câu trả lời sống động nhất, một câu trả lời mang nhãn hiệu “Mến Chúa – Yêu người”, điều mà chính Đức Giê-su mời gọi.

Read More »

Nghe giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi (2014-2018)

Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.

Read More »

Video: Giảng lễ Bổn mạng Tỉnh Dòng (2014, 2015, 2018)

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.

Read More »

Chúc mừng Bổn Mạng Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam

Nhờ lời chuyển cầu của Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, xin Chúa ban cho Cha Giám Tỉnh, quý cha Bề Trên, Quý cha quý thày, được hồn an xác mạnh, và hăng say thi hành sứ vụ Đaminh trên quê hương Việt Nam.

Read More »