Daily Archives: 08/09/2018

Xin Người đặt tay lên con…

Chúng ta hãy đến trước Thánh Giá Đức Ki-tô, và thưa với Ngài, rằng: “Xin Người đặt tay lên con”.

Read More »

Ngày 09.09.2018: Lắng nghe tiếng Chúa

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 23 thường niên B (2015 – 2018)

Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: “Effetha!” (nghĩa là “Hãy mở ra!”), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng.

Read More »