Daily Archives: 18/08/2018

Ai ăn… Tôi sẽ cho

Chính vì thế, hôm nay, vâng theo lệnh truyền của Đức Giê-su: “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”,

Read More »

Ngày 19.08.2018: Gia đình, cái nôi của tình yêu thương

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 20 thường niên B (2015 – 2018)

Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết.

Read More »

TLO: Chúa nhật 20 thường niên năm B

Read More »