Daily Archives: 14/07/2018

Ngày 15.07.2018: Ơn gọi Ngôn Sứ

Read More »

Xin hãy sai con đi…

Tại sao chúng ta không đến đứng trước Thánh Giá Chúa Giê-su – Thánh Giá sinh ơn cứu độ,  và mượn lời ngôn sứ Isaia mà cất tiếng thưa với Ngài, rằng: Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi.

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 15 thường niên B (2015 – 2018)

Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”  

Read More »

TLO: Chúa nhật 15 thường niên năm B

Read More »