Daily Archives: 08/07/2018

Ngày 09.07.2018: Tin sẽ được cứu

Read More »

Hồng Ân Thánh Thần 2018

Tham dự Thánh lễ thêm sức cộng đoàn được nhắc nhớ rằng những thành công, hạnh phúc mà mình có được không phải do con người giới hạn này tạo ra, tất cả đều là Hồng ân của Thiên Chúa Ba Ngôi,

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 14 thường niên B (2015 – 2018)

Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ.6 Người lấy làm lạ vì họ không tin.

Read More »

Trực tiếp: Thánh lễ Thêm Sức 2018

Read More »