Daily Archives: 20/06/2018

Ngày 21.06.2018: Sống lời kinh Chúa dạy

Read More »

Công bố tài liệu làm việc Thượng Hội Đồng Giám Mục về giới trẻ

Hôm 19-6-2018, Tài liệu làm việc của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ đã được công bố.

Read More »

TH online 57: Những ngăn trở Hôn nhân theo Giáo luật

Bộ Giáo luật 1917 liệt kê 5 loại ngăn trở cấm chỉ và 13 ngăn trở tiêu hôn. Bộ Giáo luật 1983 bãi bỏ danh từ “ngăn trở cấm chỉ” và chỉ còn liệt kê 12 loại ngăn trở tiêu hôn mà thôi.

Read More »