Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 11/06/2018

Ngày 12.06.2018: Ánh sáng tình yêu

Read More »

Nghe giảng lễ Chúa Nhật 10 thường niên, năm B (2018)

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!

Read More »

TH online 56: Mục đích và đặc tính của hôn nhân Công Giáo

 Giáo luật điều 1056 minh định rằng: "Những đặc tính căn bản của hôn phối là tính đơn nhất và bất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn trong hôn phối Kitô giáo.

Read More »