Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 21/04/2018

Ngày 22.04.2018: Đấng chăn chiên lành

Read More »

“Tôi biết chiên của tôi…”

Hãy nhớ lời Đức Giê-su đã phán hứa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.

Read More »

TLO: Chúa Nhật 04 Phục Sinh năm B

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 04 Phục Sinh B (2015 – 2018)

Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về.

Read More »