Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 18/04/2018

Ngày 19.04.2018: Bánh ban sự sống

Read More »

Clip: Giới thiệu Ơn Gọi Đa Minh

Dòng Đaminh còn gọi là Dòng Anh Em Giảng Thuyết, do thánh Đaminh sáng lập năm 1216 tại Toulouse, nước Pháp. Trụ sở hiện nay của Dòng tại Tu viện Santa Sabina, Roma.

Read More »