Daily Archives: 22/03/2018

Ngày 23.03.2018: Giáo dục Kitô giáo

Read More »

Nghe giảng Chúa nhật lễ Lá năm B (2012-2018)

Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng : “Vua người Do-thái”.

 

Read More »

Videos: Giảng lễ Chúa nhật lễ Lá năm B (2015 – 2018)

Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng : “Vua người Do-thái”.  

Read More »