Daily Archives: 17/03/2018

Ngày 18.03.2018: Từ bỏ để nhận lãnh

Read More »

TLO: Chúa Nhật 05 Mùa Chay Năm B (trực tiếp)

Read More »

Trực tuyến thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Read More »

Hãy dám chết ở trong lòng một ít…

Trong vai trò là một bác sĩ, một y tá, trước một bệnh nhân, chúng ta không “làm tình làm tội” họ, không đòi hỏi “phong bì phong bao”, chúng ta điều trị họ, săn sóc họ với tất cả lương tâm nghề nghiệp của mình v.v…

Read More »

Videos: Để Lời được lớn lên: Chúa nhật 05 mùa chay B

Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.

Read More »