Daily Archives: 14/02/2018

Nghe Giảng Mùng Ba Tết (2010-2018)

... Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.  

Read More »

Ngày 15.02.2018: Mục đích tối hậu

Read More »

Clip: Cô bé với tấm lòng 57 cents

Read More »

Hình ảnh giáo xứ bước vào mùa Chay 2018

Read More »