Daily Archives: 05/02/2018

Ngày 06.02.2018: Luật Chúa thăng tiến nhân loại

Read More »

Videos: Xuân Yêu Thương 2014 – 2018

Read More »

TH online 24: Mối tương quan giữa BTRT và BTTS

 Như đã nói trong phần dẫn nhập, thời Giáo hội sơ khai, không dễ dàng phân biệt bí tích Rửa Tội và bí tích Thêm Sức như hai bí tích tách biệt. Trong giai đoạn này, Thêm Sức là một phần trong lễ nghi Thánh Tẩy. Với thời gian, hai bí tích này được cử hành tách biệt nhau, nhưng có mối tương quan rất đặc biệt.

Read More »