Daily Archives: 04/02/2018

Ngày 05.02.2018: Tin tưởng nơi Chúa

Read More »

Hãy sống và làm theo gương Đức Giê-su

Có phần chắc, không ai trong chúng ta, muốn mình là kẻ bại liệt, dù chỉ là  bại liệt trong một ngày. Không muốn bại liệt ư! Vậy thì, không gì tốt hơn là hãy xem một ngày trong đời của Đức Giê-su như là mẫu mực cho một ngày trong đời của chính mình.

Read More »