Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 13/01/2018

Tôi đã gặp Đức Ki-tô…

Cũng vậy, với chúng ta hôm nay, chỉ khi chúng ta ở lại với Ngài qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta mới sống trọn vẹn “ơn cứu chuộc”

Read More »

Ngày 14.01.2018: Yêu thương là ở trong Thiên Chúa

...việc ở lại trong nhau của các thành viên trong gia đình với tình yêu vô vị lợi là dấu chỉ cho việc chúng ta ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong gia đình chúng ta.

Read More »

TLO: Chúa Nhật 02 Thường Niên năm B

Read More »

Để Lời được lớn lên: Chúa nhật II năm B

Read More »

TH online 17: BTRT tháp nhập ta với Chúa Kitô

nh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người.

Read More »