Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes

Daily Archives: 29/12/2017

Ngày 30.12.2017: Ngôn sứ của sự sống

Read More »

TH online 13 : Những hình ảnh tiên trưng về BTRT

Hội thánh nhận thấy sự kiện con tàu của ông Nôê tiên báo về ơn cứu độ nhờ bí tích Thánh Tẩy. Đặc biệt cuộc Vượt qua Biển Đỏ, sự kiện dân Israel thực sự được giải thoát khỏi kiếp nô lệ ở Aicập, loan báo ơn giải thoát do bí tích Thánh Tẩy mang lại.

Read More »