Daily Archives: 11/11/2017

Anh em hãy canh thức

Nếu ta có dầu đủ, để thắp sáng ngọn đèn đức tin của mình, hãy tin,  vào ngày “Đức Giê-su đến”, ngày đó, ta sẽ được nghe chính Ngài nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”.

Read More »

Video TLO: Chúa nhật 32 thường niên A

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.

Read More »