Daily Archives: 18/10/2017

Thần học Đời Tu 27: ĐSTH trong mối tương quan với Hội thánh

Người tận hiến khấn giữ ba lời khuyên Phúc âm, thì có mối liên hệ và thuộc về Hội thánh cách đặc biệt hơn, thân mật và khắng khít hơn.

Read More »

Ngày 19.10.2017: THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Bạn noi gương Chúa thế nào trong việc răn dạy những người mà bạn có trách nhiệm khi họ sai lỗi?    

Read More »