Daily Archives: 17/10/2017

Sứ điệp ĐTC: 800 năm dòng Phanxicô tại Thánh Địa

ĐTC tái ủy thác cho dòng Phanxicô việc gìn giữ các Nơi thánh, khích lệ các tu sĩ của dòng như những chứng nhân vui tươi của Chúa Phục Sinh tại Thánh Địa.

Read More »

Ngày 18.10.2017: THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Bạn làm một việc hy sinh phục vụ, kết hợp với lời cầu nguyện cho công lý và hoà bình.    

Read More »