Daily Archives: 11/10/2017

Ngày 12.10.2017: THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Sống Lời Chúa:  Tôi sẽ tập cầu nguyện theo gương Chúa Giê-su: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22, 42).        

Read More »