Daily Archives: 15/09/2017

Giáo xứ Đa Minh chầu thay Giáo Phận

Chúa Nhật thứ 24 thường niên, ngày 17 tháng 09 năm 2017, Giáo xứ Đaminh Ba Chuông sẽ thay mặt Giáo Phận Chầu Thánh Thể. Xin phổ biến bản chia phiên chầu của Hội đồng Mục vụ. Xin Quý Vị vui lòng sắp xếp thời gian tham dự giờ Chầu theo đơn vị của mình.

Read More »